Data dodania:  2023-01-05

Silesia Convention Bureau (SCB) to konsorcjum produktowe zrzeszające podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki biznesowej w województwie śląskim. SCB działa w ramach struktur Śląskiej Organizacji Turystycznej i jest wyspecjalizowaną strukturą zajmującą się promocją całego województwa śląskiego, jako atrakcyjnego miejsca organizacji spotkań. Silesia Convention Bureau pracuje na rzecz całego województwa śląskiego, wykorzystując różnorodność potencjałów turystycznych ulokowanych w subregionach oraz wysokiej jakości infrastrukturę w całym regionie.

Liderem konsorcjum produktowego Silesia Convention Bureau jest Śląska Organizacja Turystyczna (ŚOT).

Silesia Convention Bureau realizuje swoje działania non-profit.

Główne zadania Silesia Convention Bureau to:

 • stworzenie spójnej i zbiorczej oferty obiektów konferencyjnych i kongresowych prezentującej cały potencjał biznesowo-konferencyjny regionu
 • doradztwo i wsparcie dla firm działających w sektorze turystyki biznesowej i konferencyjnej
 • profesjonalne pośrednictwo między firmami oferującymi usługi dla branży spotkań, a organizatorami wydarzeń (z kraju i zagranicy)
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, z podmiotami organizującymi i współorganizującymi wydarzenia, konferencje i spotkania biznesowe w województwie śląskim
 • współpraca z hotelarzami i gestorami atrakcji turystycznych regionu dla stworzenia całościowej oferty konferencyjno-pobytowej,
 • stworzenie banku informacji na temat oferty turystycznej regionu dla organizatorów wydarzeń
 • współpraca ze środowiskiem naukowym w sferze prowadzenia badań i gromadzenia danych dot. turystyki biznesowej oraz w sferze pozyskiwania prestiżowych naukowych wydarzeń krajowych i zagranicznych

 

Celem działalności Silesia Convention Bureau jest podniesienie wartości marki Województwa Śląskiego, jako atrakcyjnej destynacji w zakresie organizacji spotkań biznesowych oraz aktywne pozyskiwanie wydarzeń dla całego regionu, przekładających się na wzrost liczby turystów biznesowych oraz wzrost wpływów z sektora turystyki biznesowej.

 

PATRONAT SILESIA CONVENTION BUREAU (SCB)

Zasady udzielania patronatu:

 • SCB obejmuje patronatem wydarzenia z obszaru przemysłu spotkań (np. konferencje, targi, konwenty) oraz inne wydarzenia o odpowiedniej randze.
 • Występując o patronat honorowy SCB należy wypełnić wniosek i przesłać go drogą mailową na adres mailowy info@silesiaconvention.pl na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem.
 • Decyzję o udzieleniu patronatu podejmuje Prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej.
 • Poprzez udzielenie patronatu rozumie się wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę logiem SCB wraz z podpisem "Patronat Honorowy".
 • W ramach patronatu SCB udziela także wsparcia promocyjnego dla wydarzenia, w tym: dystrybucję informacji o wydarzeniu na stronie internetowej SCB oraz w kanałach społecznościowych.
 • Objęcie patronatem nie oznacza wsparcia finansowego, rzeczowego czy organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału Prezesa ŚOT w wydarzeniu.
 • Po przydzieleniu patronatu wnioskodawca zobowiązany jest do:
  - umieszczenia informacji o patronacie w materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej i w social mediach
  - poinformowania o patronacie media oraz uczestników podczas wydarzenia
  - przekazania zaproszeń na wydarzenie reprezentantom SCB

 

 

Wyświetlenia:  624